Svalhögen

Svalhögen är en enbevuxen betad gruskulle med ett gravfält och en domarring.

Djurens bete gynnar ljusälskande växter som jungfrulin och backtimjan. På den solbelysta sandiga marken lever många ovanliga och vackra insekter.

Du kan lugnt följa de markerade leder genom betesmarkerna, men visa alltid djuren hänsyn och respekt och undvik att störa kor med kalvar.

Sällsynta steklar

Fjärås Bräcka är en av de mest värdefulla trakterna i Västsverige för gaddsteklar och andra rödlistade arter. Det finns arter som väddsandbi, guldsandbi, stor spindelstekel och myrstekeln Tiphia minuta.

2003 hittades här en helt ny art för Sverige, rovstekeln Crossocerus exiguus.