Naturreservatet Fjärås Bräcka

Fjärås, Kungsbacka

Njut av naturen

Ta dig upp på Fjärås Bräcka och njut av utsikten över hav, skogar och åkrar. Följ naturstigen och lär om bräckan och dess historia och besök ljungheden på Bräckans västra del. I väster, vid nedre delen av Bräckan ligger det stora gravfältet Li med över 100 resta stenar som är särskilt vackert när ljungen blommar på sensommaren.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till de hävdade naturmiljöerna, att bevara de rödlistade arter som förekommer i området samt att bevara områdets särpräglade geologi. Ännu ett viktigt syfte med reservatet är att bevara de goda förutsättningarna för friluftsliv och besök i området.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Kontaktinformation

naturum Fjärås Bräcka

439 74 Fjärås
Kontaktperson: Länsstyrelsen
Telefon: 035-132000

E-post: halland@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/halland

Fakta

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken, om rätten för allmänheten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att: - uppsätta tavla, plakat affisch, skylt eller göra inskrift, - gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, - framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats, - tälta eller ställa upp husvagn eller husbil, - elda annat än på särskilt anvisad plats, -medföra okopplad hund, - framföra cyklar i terrängen, - rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål markerade leder eller områden, - utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur, - utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet, samt att - utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna. Vad gäller ridning finns det idag inga beslut om markerade områden eller leder. Man får endast rida längs vägarna i reservatet.

Hitta hit